Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη" σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (ΦΕΚ 3679/τ.Β΄/29-8-2018), του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3176/τ.Β΄/12-8-2019) και του Ν. 4485/2017.

 

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση από τους φοιτητές γνώσεων εις βάθος στο δημόσιο δίκαιο, η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και η εξοικείωσή τους με την προφορική και γραπτή ανάπτυξη επιστημονικών κειμένων στο πεδίο αυτό.

 

Συντονιστική Επιτροπή

Η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ ανήκει σε πενταμελή Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Αυτή απαρτίζεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020 από τα ακόλουθα μέλη:

Διευθύντρια: Κουτούπα Ευαγγελία 

Αν. Διευθυντής: Συμεωνίδης Ιωάννης

Μέλη: Μαντζούφας Παναγιώτης, Καραβοκύρης Γεώργιος, Σαββαΐδου Αικατερίνη